Πολιτική απορρήτου

Η Ergoplanning έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βασισμένο στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001:2005. Ως διαχειριστής των www.ricecream.gr και www.partners.ricecream.gr έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της.

Οι φορείς του έργου επιθυμούμε εσείς, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, καθώς και τα μέλη των ερευνητικών ομάδων τα οποία διατηρούν λογαριασμό με σκοπό την παρακολούθηση του έργου, να γνωρίζετε και να έχετε έλεγχο στα δεδομένα και τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας και πρωτίστως να είστε ενημερωμένοι για την χρήση αυτών από εμάς. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή που μας παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Σας γνωστοποιούμε την παρούσα Πολιτική επειδή έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς, πώς προστατεύονται και πως χρησιμοποιούνται. Η Πολιτική περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε από τις επεξεργασίες που πραγματοποιούμε.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα, θα σας ειδοποιήσουμε είτε μέσω e-mail είτε με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας και θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου είναι απαραίτητο.

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Χρήση Cookies

Η παρούσα Πολιτική εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: (Για τους χρήστες) Όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Για τους επισκέπτες) Αρχεία cookies

2. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να δώσουμε στα μέλη των ερευνητικών ομάδων τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία του έργου, να ενημερώνουν τα υπόλοιπα μέλη για την πρόοδο την οποία έχουν σημειώσει και να μοιράζονται αρχεία τα οποία αφορούν την υλοποίηση των παραδοτέων και των εργασιακών ενοτήτων.

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να δημιουργήσουμε τους λογαριασμούς χρηστών και να δοθεί πρόσβαση στα μέλη των ερευνητικών ομάδων. Η διαδικασία δημιουργίας ενός λογαριασμού χρήστη έχει ως εξής: Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δημιουργεί το λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόλις ολοκληρωθεί το βήμα αυτό, το μέλος της ερευνητικής ομάδας θα λάβει ειδοποίηση στο email του, για να προχωρήσει σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασης. Τα μέλη των ερευνητικών ομάδων τα οποία διαθέτουν λογαριασμό στην ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ασφαλή διατήρηση των στοιχείων σύνδεσης.

3. Ποιος ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών

Οι παρεχόμενες πληροφορίες των μελών των ερευνητικών ομάδων θα διατηρούνται μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου να διατηρηθούν ενεργά τα στοιχεία σύνδεσης των λογαριασμών.

4. Κοινή χρήση και αποκάλυψη των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που μοιράζονται τα ερευνητικά μέλη δε κοινοποιούνται σε τρίτους.

5. Ασφάλεια και Εγγυήσεις

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεδομένα της ιστοσελίδας αποθηκεύονται από εμάς σε ασφαλή διακομιστή που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και πιστοποιητικά ασφαλείας SSL. Η Ergoplanning, ως διαχειριστής των www.ricecream.gr και www.partners.ricecream.gr, εφαρμόζει πολιτικές και τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών.

6. Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε το δικαίωμα:

(α) Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες.

(β) Διόρθωσης, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

(γ) Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν κρίνετε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και διατηρούμε.

(δ) Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας.

(ε) Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούμε, εάν θελήσετε να αποσύρετε την συναίνεσή σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και φυσικά εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση x.petkoglou@ergoplanning.gr.

7. Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα σας

Για να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τις πληροφορίες που διατηρούμε και που σχετίζονται με εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 8.

8. Στοιχεία επικοινωνίας

Η Ergoplanning ΕΠΕ, ως διαχειριστής των www.ricecream.gr και www.partners.ricecream.gr, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Καρατάσου 7, Τ.Κ. 54 626, τηλ. +30 2310 544 224) είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των δεδομένων που εισάγονται στις ιστοσελίδες αυτές. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση x.petkoglou@ergoplanning.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο